โครรงาน เทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์

โดย   นางสาวจุฑามาศ     ก้อนคำ

เสนอ  พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา
คำถาม  1. เทคโนโลยีกำเนิดมาได้จากไหน มาได้ยังไง และใครเป็นผู้คิดค้น

              2.เทคโนโลยีและสารสนเทศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ที่มา    เพราะต้องการให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์

  วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน

2.เพื่อศึกษาว่าโทรศัพท์มีความจำเป็นต่อมนุษย์อย่าไร

โฆษณา