ชื่อโครงงาน เทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์

ผู้จัดทำ  น.ส. จุฑามาศ  ก้อนคำ  เลขที่ 13 ชั้นม. 5/2

คำถามขอโครงงาน  1. โทรศัพท์มีข้อดี และ ข้อเสียอย่างไร      2. โทรศัพท์มีความจำเป็นต่อมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร

ที่มาของโครงงาน  ดิฉันเห็นว่า การที่เราใช้โทรศัพท์นั้นในปัจจุบันนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ และ โทรศัพท์ก็มีผลิตขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีความต้องการมากขึ้น จึงมีทั้งผลดีและ ไม่ดี ปะปนกันมา ดั้งนั้นการที่ดีฉันจัดทำโครงงานขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ของโทรศัพทื

วัตถุประสงค์ของโครงงาน  ดิฉันจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้ของการสื่อสารโทรศัพท์

Advertisements