วิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.40280)
โครรงาน เทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์

โดย นางสาวจุฑามาศ ก้อนคำ

เสนอ พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา
คำถาม 1. เทคโนโลยีกำเนิดมาได้จากไหน มาได้ยังไง และใครเป็นผู้คิดค้น

2.เทคโนโลยีและสารสนเทศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ที่มา เพราะต้องการให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน

2.เพื่อศึกษาว่าโทรศัพท์มีความจำเป็นต่อมนุษย์อย่าไร

Advertisements